Vision, affärsidé, mål och strategier


Vision
Vi är etta eller tvåa i världen i de industriella nischer där vi verkar. Vi gör skillnad genom att skapa framtiden produkter och tjänster.
 

Affärsidé
VBG Group ska inom väl valda produkt- och marknadssegment förvärva, äga och utveckla industriföretag inom business-to-business med starka varumärken och god ­tillväxtpotential. Med långsiktighet och fokus på tillväxt och lönsamhet som bärande delar ska VBG Groups aktieägare erbjudas en attraktiv värdeutveckling.
 

Mål
VBG Groups övergripande mål är uthållig och lönsam tillväxt. Genom tillväxt skapas en styrkeposition i förhållande till andra aktörer i värdekedjan: leverantörer, distributörer, kunder och framför allt gentemot konkurrenter. Uthållig och lönsam tillväxt skapar också förutsättningar för en långsiktigt stark finansiell ställning och god avkastning för aktieägarna.
 

Strategival baserade på nischtänkande och riskspridning
Koncernens grundläggande strategival, som gäller för koncernens tre affärsdivisioner - VBG Truck Equipment,  Edscha Trailer Systems och Ringfeder Power Transmission - baseras på nischtänkande och riskspridning.