Logo for VBG group
en

|

sv

Bolagsstämmor

Det högsta beslutande organet i VBG Group AB är bolagsstämman. Vid årsstämman, som hålls inom sex månader efter räkenskapsårets utgång, fastställs resultat- och balansräkningar, beslutas om utdelning, väljs styrelse och revisorer, fastställs arvoden, behandlas andra lagstadgade ärenden samt fattas beslut rörande förslag från styrelsen och aktieägare.


Aktieägare som vill lämna förslag för behandling vid bolagsstämman skall skriftligen begära detta hos styrelsen. Förslagen skall ha inkommit senast den 31 januari, innevarande stämmoår. 

Årsstämma 2023

Årsstämma 2023 för VBG Group AB (publ) hölls torsdagen den 27 april i bolagets lokaler på Herman Kreftings gata 4, Vänersborg. Aktieägarna kunde delta i stämman genom närvaro på stämman (personligen eller via ombud) eller genom förhandsröstning (poströstning).

Företagspresentation

Protokoll

Övrig dokumentation från stämman

Pressreleaser relaterade till stämman

 

Valberedningen

Valberedningens huvudsakliga uppgift är att i enlighet med de principer för tillsättande av och instruktioner till valberedningen, till årsstämman framlägga förslag till val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt förslag till arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag och arvode till revisorerna.

 

Valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande och tre ledamöter utsedda av de tre till röstetalet största aktieägarna vid utgången av det tredje kvartalet respektive år.

Aktieägare som önskade lämna förslag till valberedningen kunde sända detta senast den 1 januari 2023 till adress: 

 

VBG Group AB
Valberedningen
Kungsgatan 57
461 34 Trollhättan

Årsstämma 2022

Årsstämma 2022 för VBG Group AB (publ) hölls onsdagen den 4 maj i bolagets lokaler på Herman Kreftings gata 4, Vänersborg. För de som ville vidta försiktighet med anledning av covid-19 och därmed inte delta fysiskt vid stämman erbjöds poströstning i enlighet med lagen 2022:121. 

Företagspresentation

Protokoll

Övrig dokumentation från stämman

Pressreleaser relaterade till årstämman

Valberedningen

Valberedningens huvudsakliga uppgift är att på aktieägarnas uppdrag till årsstämman framlägga förslag till val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt förslag till arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag och arvode till revisorerna.

 

Årsstämman 2022 beslutade att anta nya principer för tillsättande av och instruktioner till valberedning. Valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande och tre ledamöter utsedda av de tre till röstetalet största aktieägarna vid utgången av det tredje kvartalet respektive år.

 

Aktieägare som önskade lämna förslag till valberedningen kunde sända detta senast den 1 januari 2023 till adress:

VBG Group AB
Valberedningen
Kungsgatan 57
461 34 Trollhättan

Årsstämma 2021

Årsstämma 2021 hölls torsdagen den 29 april. I syfte att minska risken för spridningen av coronaviruset beslutade styrelsen i enlighet med lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor att årsstämman skulle genomföras helt utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående samt att aktieägares rösträtt endast kunde utövas på förhand genom så kallad poströstning. 

Företagspresentation

Protokoll

Övrig dokumentation från stämman

Pressreleaser relaterande till årsstämman

Årsstämma 2020

Årsstämma 2020 för VBG Group AB (publ) hölls onsdagen den 4 maj i bolagets lokaler på Herman Kreftings gata 4, Vänersborg. För de som ville vidta försiktighet med anledning av covid-19 och därmed inte delta fysiskt vid stämman erbjöds poströstning i enlighet med lagen 2022:121.

Dokumentation från stämman

Pressreleaser

Pressreleaser relaterade till årsstämman 2020

 

Årsstämma 2019

Årsstämma 2019 för VBG Group AB (publ) hölls onsdagen den 4 maj i bolagets lokaler på Herman Kreftings gata 4, Vänersborg. För de som ville vidta försiktighet med anledning av covid-19 och därmed inte delta fysiskt vid stämman erbjöds poströstning i enlighet med lagen 2022:121.

Dokumentation från stämman

Årsstämma 2017

VBG Groups årsstämma hölls den 27 april kl. 17.00 i bolagets lokaler på Herman Kreftings gata 4 i Vänersborg.

Dokumentation från stämman

Extra bolagsstämma

 

Den 16 januari 2017 hölls en extra bolagsstämma i VBG Group.

Dokumentation

Annelie Carlsson

CEO Office Manager

+46 521278164

Skicka e-post