Logo for VBG group
en

|

sv

Aktien och ägare

VBG Groups B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Mid Cap under kortnamnet VBG B. A-aktierna, vilka motsvarar 52 procent av rösterna i VBG Group, ägs av de tre stiftelserna Herman Kreftings Stiftelse för Allergi- och Astmaforskning, Stiftelsen SLK-anställda och Stiftelsen VBG-SLK. VBG Group är noterade sedan 1987.

VBG Group ska enligt utdelningspolicyn, i normalfallet, dela ut 30,0% av koncernens nettovinst. 

Aktietabell

Aktieutdelning

Data per aktie

 

  2022 2021 2020 2019 2018
Vinst, SEK 14,83 13,48 9,07 11,98 10,92
Utdelning, SEK  5,50 5,00 4,5 0,00* 4,5
Aktiekurs, SEK  140,00 188,00 154,5 157,5 126,8
P/E Tal,ggr  9,44 13,95 17,03 13,1 11,6
Eget kapital, SEK  131,62 111,7 100 97,09 89,04
Kassaflöde från den löpande verksamheten  12,38 1,48 17,85 17,55 10,14
Direktavkastning, %  3,93 2,66 2,91 3,17 3,55
Antal utestående aktier (tusental)  25004 25004 25 004 25 004 25 004
Genomsnittligt antal utestående aktier (tusental)  25004 25004 25 004 25 004 25 004

*Föreslagen utdelning för 2019 års resultat 5,00 kr, drogs tillbaka på årsstämman 2020

 

Aktiekalkylator