Logo for VBG group
en

|

sv

Investera i VBG Group

Det finns många goda skäl till att investera i VBG Group. Nedan listar vi några av dem.

VBG Group har över tid byggt upp, samt även införvärvat, mycket starka varumärken. Dessa har i hög grad bidragit till att koncernens tre divisioner har världsledande positioner inom sina respektive industriella nischer. Vårt fokus på att verka inom flera olika nischer, bidrar till att koncernen har en diversifierad kundbas, vilket i sin tur ger en bra riskspridning.

VBG Group förvärvar, styr och utvecklar koncernen framåt, utifrån ett långsiktigt och hållbart perspektiv. Detta är möjligt tack vare en solid bas av långsiktiga och stabila ägare. Dessa utgörs av dels de tre ägarstiftelser som VBG Groups grundare startade och som nu är koncernens huvudägare, dels ett flertal större institutionella ägare.

VBG Groups ägarmodell har genom alla år bidragit till finansiell stabilitet med hög soliditet och goda finanser. En balans mellan att ge en stabil direktavkastning till ägarna och att låta vinstmedel arbeta kvar i koncernen har, i kombination med starka verksamheter, skapat en stabil finansiell grund för fortsatt verksamhetsutveckling och även expansion genom förvärv.

VBG Groups affärsidé bygger på både organisk och strukturell tillväxt. Målsättningen är en genomsnittlig årlig omsättningstillväxt på minst 10,0% över en femårsperiod. 2022 ökade omsättningen med 26,8% (13,4% organisk tillväxt) till följd av en ökad efterfrågan på transporter och infrastruktur. Total genomsnittlig tillväxt över en femårsperiod uppgick till 8,8%, där 8,4% var organisk tillväxt och 0,4% var strukturell tillväxt. VBG Groups målsättning är en rörelsemarginal (EBITA-marginal) högre än 15%. 2022 nådde koncernen en EBITA-marginal på 12,2%. 

VBG Group ska enligt utdelningspolicyn, i normalfallet, dela ut 30,0% av koncernens nettovinst. De senaste fem åren har i genomsnitt 32,4% av nettovinsten delats ut. Exkluderas 2019 i beräkningen av utdelningsandelen uppgår denna till 40,5% av nettovinsten.

 

Föreslagen direktavkastning för 2022 uppgår till 3,9% (2,7) . Direktavkastningen för de senaste fem åren påverkas av att utdelningsförslaget för 2019 drogs tillbaka på grund av pandemin. Totalavkastningen för 2022 blev minus 22,9% (24,6). För den senaste femårsperioden uppgår den sammanlagda totalavkastningen till 19,1%.

Totalavkastning och aktiekurs

Fredrik Jignéus

EVP & CFO

+46 521 27 77 53

Skicka e-post