Logo for VBG group
en

|

sv

Ägarstiftelser

För att säkra VBG Groups fortsatta utveckling och trygga medarbetarnas anställningar bildade VBG Groups grundare Herman Krefting under 1980-talet tre stiftelser som han överlät en stor andel aktier till. Stiftelserna blev VBG Groups huvudägare.

 

Den stabila ägarstrukturen gör det möjligt för oss att styra koncernen och divisionerna utifrån ett långsiktigt perspektiv. Vi är en industriell ägare med ambition att bygga starka, framgångsrika företag med långsiktig lönsamhet.

 

Ägarstrukturen har genom åren även bidragit till att vi har en hög grad av finansiell stabilitet. Det har i sin tur resulterat i såväl investeringar i våra divisioner som i en god totalavkastning för aktieägarna.

 

Den största – både sett till aktieinnehav och röstandel – är Herman Kreftings Stiftelse för Allergi- och Astmaforskning. De andra två, Stiftelsen SLK-anställda och Stiftelsen VBG-SLK, har ett lägre aktieinnehav men betydande röstandelar tack vare att samtliga A-aktier ägs av stiftelserna.

 

Stiftelsen SLK-anställda, omfattar alla medarbetare  i koncernen. Stiftelsen äger ett stort antal aktier i VBG Group och överskottet av förvaltningen ska gå till insatser för utveckling och öka välmående av anställda inom VBG Group globalt, både i jobbet och privat. 2014 fattade stiftelsens styrelsen beslut om att inrätta Herman Krefting Education Scholarship, som kan sökas av samtliga medarbetare i koncernen. 

 

 

Läs mer

  • Aktien och våra ägare