Logo for VBG group
en

|

sv

Vår strategi

VBG Groups strategi är att  förvärva, äga och vidarutveckla industribolag, med det övergripaned syftet att skapa ett säkrare samhälle. VBG Group är en långsiktig aktiv ägare med målet att skapa en hållbar lönsam tillväxt.

 

Affärsidén bygger på aktiv förvaltning och vidareutveckling av verksamheternas affärsmodeller, för att skapa värde över tid. Utöver att definiera det strategiska ramverket för koncernen, verkar moderbolaget för att skapa synergieffekter och bidra till långsiktigt värdeskapande inom koncernens olika delar.

 

VBG Groups Strategiska ramverk

 

 

Utifrån syftet att skapa ett säkrare samhälle och samtidigt fortsätta skapa hållbar lönsam tillväxt har vi definierat tre strategiska fokusområden:

  • Starka varumärken och ledande marknadspositioner i valda nischer.
  • Högt kundvärde i produkterna.
  • Diversifierad kundbas.

Inom dessa områden ska koncernen bedriva prioriterade initiativ kopplade till tillväxt, lönsamhet och hållbarhet.

 

Koncernens mål

Hållbar lönsam tillväxt är koncernens övergripande mål och uppdelat innebär det att vi har:

 

Tillväxtmål: Koncernens mål är att nå >10% i genomsnittlig årlig omsättningstillväxt över en femårsperiod, varav >5% organisk tillväxt och >5% strukturell tillväxt.

 

Lönsamhetsmål: Målsättningen för koncernen är att nå en rörelsemarginal (EBITA-marginal) om >15%.

 

Hållbarhetsmål:

Målet är en 50% minskning av växthusgaser (scope 1 och 2) till 2030 (referensår 2022) samt att verka för samtliga av FNs globala mål.

 

Vägledande värderingar

Keystones och vår uppförandekod Code of Conduct utgör en gemensam bas för alla bolag i  koncernen.