Disclaimer

Informationen och dokumenten på den här delen av VBG Group AB:s (publ) webbplats får enligt tillämpliga lagar och regler inte göras tillgängliga för vissa personer och följaktligen måste personer som får tillgång till dokumenten informera sig om, samt agera i enlighet med, sådana eventuella restriktioner. Vi ber dig läsa texten nedan och försäkra att du läst den, varje gång du vill öppna den här delen av webbplatsen. Din försäkran måste vara sanningsenlig.

DETTA MATERIAL RIKTAR SIG INTE TILL OCH ÄR INTE TILLGÄNGLIGT FÖR PERSONER MED HEMVIST ELLER SOM BEFINNER SIG I USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER ANNAT LAND DÄR SÅDAN ÅTGÄRD, DELTAGANDE I VBG GROUPS NYEMISSION, LIKSOM KÖP ELLER FÖRSÄLJNING AV TECKNINGSRÄTTER, NYA AKTIER ELLER BETALDA TECKNADE AKTIER HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE INNEBÄRA KRAV PÅ YTTERLIGARE PROSPEKT, ANNAN ERBJUDANDEDOKUMENTATION, REGISTRERINGAR ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER VAD SOM FÖLJER ENLIGT SVENSK RÄTT.

Erbjudandet avseende de värdepapper som omfattas av materialet riktar sig inte till personer med hemvist eller som befinner sig i USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd kräver ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer enligt svensk rätt. Prospektet, anmälningssedeln och andra till emissionen hänförliga handlingar får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat land där såda åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer enligt svensk rätt.

De värdepapper som omnämns i materialet har inte och kommer inte att registreras i enlighet med United States Securities Act från 1933, med tillägg, (”Securities Act”) eller hos någon annan värdepappersregulatorisk myndighet i USA. Värdepapper får inte erbjudas, säljas, återförsäljas, överlåtas, levereras eller distribueras, direkt eller indirekt, till eller inom USA eller för sådan persons räkning annat än i enlighet med undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för registreringsskyldighet enligt Securities Act samt är i enlighet med tillämpliga värdepappersregleringar i relevant stat eller jurisdiktion i USA.

Jag försäkrar att jag har läst, förstått och att jag kommer att följa ovan nämnda begränsningar.