Målinriktat hållbarhetsarbete

Kärnan i VBG Groups verksamhet är att verka för ökad säkerhet i samhället, genom att erbjuda lösningar med högt kundvärde som är hållbara över tid. Vårt hållbarhetsarbete syftar till att stärka vårt bidrag för en hållbar utveckling, genom ett fokuserat arbete med att uppnå våra långsiktiga hållbarhetsmål. 

Ansvarsfullt företagande som värnar om människor, samhälle och miljö är en förutsättning för att vara ett långsiktigt starkt företag. Det är viktigt för oss och för våra intressenter. VBG Groups hållbarhetsarbete är integrerat i affärsstrategin, vilket innebär att såväl koncernen som divisionerna omfattas av hållbarhetsmålen. 

Under 2017 definierade vi, utifrån en intressent- och väsentlighetsanalys, långsiktiga hållbarhetsmål för koncernen. Målen löper fram till 2022 och mäter de områden där koncernen har sin största påverkan på omvärlden. Under 2020 togs ett nytt ramverk fram för vårt hållbarhetsarbete som belyser vår påverkan inom tre områden:

  • Products & Solutions - produktansvar
  • Production & Supply chain - tillverkningsansvar
  • People & Society - socialt ansvar.Uppförandekoden – fundament för hållbarhetsarbetet

Hållbarhetsarbetet bygger på VBG Groups uppförandekod som antogs av VBG Groups styrelse 2010. Syftet med koden är att tydliggöra vilket förhållningssätt vi ska ha gentemot våra intressenter, både internt och externt, samt vilka krav vi ställer på oss själva och andra. Uppförandekoden omfattar samtliga divisioner i koncernen. Den kan ses som ett rättesnöre för våra medarbetare och samarbetspartners. Genom att tillämpa koden följer vi aktuella lagar och förordningar i de länder där vi är verksamma, FN:s grundläggande principer för ansvarsfullt företagande (Global Compact), FN:s barnkonvention samt andra internationella överenskommelser och riktlinjer.

Utöver uppförandekoden baseras vårt hållbarhetsarbete på koncernens värderingar; keystones.

VBG Group är sedan mars 2022 medlem i det globala FN-initiativet United Nations Global Compact. I medlemskapet ingår ett ansvar att främja FN:s 17 mål för hållbar utveckling samt att verka för tio principer som är kopplade till internationella konventioner om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruptionsbekämpning.

Nya hållbarhetsmål tar form

Under 2017 formulerades nuvarande koncernövergripande mål fram till 2022. Under 2022 pågår arbete med att se över nuvarande mål och formulera nya målsättningar framåt.