Aktien

Noterade sedan 1987

VBG Groups B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Mid Cap under kortnamnet VBG B. A-aktierna, vilka motsvarar 52 procent av rösterna i VBG Group, ägs av de tre stiftelserna Herman Kreftings Stiftelse för Allergi- och Astmaforskning, Stiftelsen SLK-anställda och Stiftelsen VBG-SLK.

Utdelning och utdelningspolicy 

Sedan börsintroduktionen 1987, inkluderat den av styrelsen till årsstämman 2019 föreslagna utdelningen på totalt 4,50 (3,25) kronor per aktie, har bolaget delat ut i genomsnitt 34,8 procent av nettovinsten. De senaste tio årens genomsnitt blir 39,2 procent.

I mars 2012 antog styrelsen en policy som anger 30 procent som den nivå på utdelningen som aktieägarna kan förvänta sig under normala omständigheter.

Den föreslagna utdelningen för räkenskapsåret 2020 motsvarar 49,6 procent (0,0) av koncernens nettovinst, vilket motsvarar en direktavkastning om 2,91 procent (0,0) baserat på slutkursen 2020-12-30.

Aktiedata

Data per aktie

  2020 2019 2018 2017 2016
Vinst, SEK 9,07 11,98 10,92 9,62 9,66
Utdelning, SEK 4,5* 0,00*** 4,5 3,25 3,50
(1,75**)
Aktiekurs, SEK 154,5 157,5 126,8 132 160,5
Justerad aktiekurs, SEK (m.h.t. nyemission) 154,5 157,5 126,8 132 111,2
P/E Tal,ggr 17,03 13,1 11,6 13,7 16,6
Eget kapital, SEK 100 97,09 89,04 80,18 82,01
Kassaflöde före förändring i rörelsekapital, SEK 17,85 17,55 10,14 10,63 20,08
Direktavkastning, % 2,91 3,17 3,55 2,46 2,18
Antal utestående aktier (tusental) 25 004 25 004 25 004 25 004 12 502
Genomsnittligt antal utestående aktier (tusental) 25 004 25 004 25 004 22 920 12 502

*Föreslagen utdelning per aktie.
**Utdelning per aktie utifrån att antalet aktier fördubblats till 25 004 048 efter genomförd emission i februari 2017.
*** Föreslagen utdelning för 2019 års resultat 5,00 kr, drogs tillbaka på årsstämman 2020

*Föreslagen utdelning per aktie.
**Utdelning per aktie utifrån att antalet aktier fördubblats till 25 004 048 efter genomförd emission i februari 2017.
*** Föreslagen utdelning för 2019 års resultat 5,00 kr, drogs tillbaka på årsstämman 2020

Aktieägare

Analytiker som följer VBG Group

Karl Bokvist
ABG Sundal Collier
Tel: +46 8 566 286 33
E-post: karl.bokvist@abgsc.se

ABG Sundal Collier bevakar VBG Groups aktie via Introduce.