Årsstämma

VBG Group ABs årsstämma 2023 hölls den  den 27 april.

Årsstämma 2023

Årsstämma 2023 för VBG Group AB (publ) hölls torsdagen den 27 april i bolagets lokaler på Herman Kreftings gata 4, Vänersborg. Aktieägarna kunde delta i stämman genom närvaro på stämman (personligen eller via ombud) eller genom förhandsröstning (poströstning).

Företagspresentation

Företagspresentation årsstämma 2023 (pdf)

Protokoll

Protokoll från årsstämma 2023 (pdf)

Övrig dokumentation från stämman

Kallelse till årsstämma i VBG Group AB

Dagordning

Beslutsärenden

Förslag om bemyndigande

Bilaga 1 – Ersättningsrapport

Valberedningens motiverade yttrande

Revisors yttrande

VBG Groups Årsredovisning 2022

Fullmaktsformulär för årsstämma 2023

Poströstningsformulär för årsstämma 2023

Pressreleaser relaterade till årsstämman

Kallelse till årsstämma i VBG Group AB (publ)

Kommuniké från årsstämma i VBG Group AB (publ) den 27 april 2023

Valberedningen

Valberedningens huvudsakliga uppgift är att i enlighet med de principer för tillsättande av och instruktioner till valberedningen, till årsstämman framlägga förslag till val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt förslag till arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag och arvode till revisorerna.

Valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande och tre ledamöter utsedda av de tre till röstetalet största aktieägarna vid utgången av det tredje kvartalet respektive år.

Aktieägare som önskade lämna förslag till valberedningen kunde sända detta senast den 1 januari 2023 till adress: 

VBG Group AB
Valberedningen
Kungsgatan 57
461 34 Trollhättan