Årsstämma

VBG Group AB (publ) årsstämma hölls torsdagen den 27 april 2017.

Aktieägare som önskade få ett ärende behandlat på stämman skulle inkomma med sådant förslag till styrelsens ordförande via e-post till malin.emanuelsson@vbggroup.com senast 2 månader före årsstämman.


Valberedningen

Valberedningens huvudsakliga uppgift är att på aktieägarnas uppdrag till årsstämman framlägga förslag till val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt förslag till arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag och arvode till revisorerna.

Årsstämman 2016 beslutade att inför årsstämman 2017 utse valberedning bestående av:

  • Reidar Öster, privat, tillika valberedningens ordförande
  • Peter Hansson, styrelseordförande VBG Group AB
  • Per Trygg, SEB Asset Management SA
  • Evert Carlsson, Swedbank Robur Fonder

Aktieägare som önskade lämna förslag till valberedningen kunde sända dessa senast den 1 januari 2017 till adress:

VBG Group AB
Valberedningen
Box 1216
462 28 Vänersborg