Årsstämma

VBG Group ABs årsstämma 2021 hölls den 29 april.

Årsstämma 2021

Årsstämma 2021 hölls torsdagen den 29 april

I syfte att minska risken för spridningen av coronaviruset beslutade styrelsen i enlighet med lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor att årsstämman skulle genomföras helt utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående samt att aktieägares rösträtt endast kunde utövas på förhand genom så kallad poströstning. 

Företagspresentation

Anders Birgersson presenterar VBG Group inför årstämma 2021 - video (mp4)

Företagspresentation årstämma 2021 (pdf)

Protokoll

Protokoll från årsstämman

Bilaga 1 – Kallelse

Bilaga 2 – Poströstningsformulär

Bilaga 3 – Sammanställning av poströster

Bilaga 5 - Årsredovisning

Nytt förslag till val av ledamöter till valberedningen

Förslag till val av ledamöter till valberedningen (punkt 13)

Aktieägare som företräder mer än 75 procent av det totala röstetalet i bolaget föreslår att till valberedning utse: Göran Bengtsson, Herman Kreftings Stiftelse för Allergi- och Astmaforskning, Johnny Alvarsson, styrelseordförande VBG Group AB, Johan Lannebo, Lannebo Fonder, och Elisabet Jamal Bergström, SEB Asset Management SA. 

Till valberedningens ordförande föreslås Göran Bengtsson.

2021-04-08 Ändrat förslag till val av ledamöter till valberedningen

Kallelse

VBG Group AB (publ) kallade till årsstämma.

Länk till kallelse (pdf) 

Styrelsens förslag

Styrelsens förslag framgår i sin helhet av kallelsen. 

Valberedningens förslag och motiverat yttrande

Valberedningens förslag framgår i sin helhet av kallelsen.

Länk till Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i VBG Group AB (publ)

Revisorsyttranden

Revisorsyttrande om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts.

Länk till revisorsyttrande (pdf)
 

Årsredovisning

VBG Group AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2020.

Länk till årsredovisning (pdf)

Ersättningsrapport

Styrelsens ersättningsrapport.

Länk till ersättningsrapport (pdf)  

Fullmakt

Aktieägare som poströstade genom ombud skulle utfärda daterad fullmakt. Fullmaktsformulär har hållits tillgängligt via länken nedan.

Länk till fullmaktsformulär (pdf) 

Villkor för deltagande och poströstning

Aktieägare som ville delta i stämman skulle:

·         dels vara upptagen i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena per den 21 april 2021,

·         dels ha anmält sig till stämman genom att ha avgivit sin poströst, vilken skulle ha inkommit till den adress som angavs i kallelsen senast onsdagen den 28 april 2021.

För poströstning skulle ett särskilt formulär användas vilket har hållits tillgängligt på bolagets hemsida. Poströstningsformuläret gällde även som anmälan. Ytterligare anvisningar och villkor framgick av poströstningsformuläret.

Länk till poströstningsformulär (pdf)
 

Pressreleaser relaterande till årsstämman

2021-03-31 Kallelse till årsstämma i VBG Group AB (publ)

2021-04-08 Ändrat förslag till val av ledamöter till valberedningen

2021-04-29 Kommuniké från årsstämma i VBG Group AB (publ)


Valberedningen

Valberedningens huvudsakliga uppgift är att på aktieägarnas uppdrag till årsstämman framlägga förslag till val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt förslag till arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag och arvode till revisorerna.

Årsstämman 2020 beslutade att inför årsstämman 2021 utse valberedning bestående av:

  • Göran Bengtsson, Herman Kreftings Stiftelse för Allergi- och Astmaforskning, tillika valberedningens ordförande
  • Johnny Alvarsson, styrelseordförande VBG Group AB
  • Johan Lannebo, Lannebo Fonder
  • Per Trygg, SEB Asset Management SA

Aktieägare som önskade lämna förslag till valberedningen kunde sända detta senast den 1 januari 2021 till adress:

 

VBG Group AB

Valberedningen

Kungsgatan 57

461 34 Trollhättan