Finansiell data

Fem år i sammandrag

MSEK 2015 2014 2013 2012 2011
Omsättning, resultat och lönsamhet          
Nettoomsättning 1 315,3 1 186,8 1 171,4 1 104,8 1 181,1
Rörelseresultat (redovisat) 134,7 120,9 162,8 99,4 138,3
Resultat efter finansnetto 134,5 112,7 151,7 94,7 130,9
Vinstmarginal, % 10,2 9,5 13,0 8,6 11,1
Resultat efter skatt 95,5 78,9 112,5 69,8 94,5
           
Finansiell ställning          
Balansomslutning 1 258,80 1 208,7 1072,2 1 023,20 983,5
Sysselsatt kapital 1 062,50 1 029,4 911 855,4 745,5
Avkastning på sysselsatt kaptial, % 13,0 12,5 18,5 12,4 18,6
Eget kapital 871,5 817,6 737,5 629,6 636,6
Avkastning på eget kapital, % 11,3 10,1 16,5 11,1 15,7
Riskbärande kapital 907,4 848,9 757,2 654,7 683,1
Andel riskbärande kaptial, % 72,1 70,2 70,6 64,0 69,5
Soliditet, % 69,2 67,6 68,8 61,5 64,7
           
Kassaflöde          
Kassaflöde före förändring i rörelsekapital 145,2 122,7 128,8 99,3 132,3
Kassaflöde från den löpande verksamheten 118,0 137,2 160,3 93,1 130,9
Kassaflöde från investeringsverksamheten –128,3 –39,9 –23,6 –94,3 –25,9
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 40,7 –39,4 –70,1 3,6 –85,1
Årets kassaflöde –51,1 57,9 66,6 2,4 19,9
           
Nyckeltal per aktie          
Vinst, SEK 7,64 6,31 9,00 5,58 7,56
Utdelning, SEK 3,25 3,00 2,75 2,25 2,25
Direktavkastning, % 2,69 2,89 2,18 2,47 2,97
           
Övrigt          
Medelantal anställda 636 559 518 518 477

Finansiella nyckeltal

 

Mer finansiell information

På Introduce.se finns fler nyckeltal, analyser, intervjuer och annan finansiell information om VBG Group.