Frågor från analytiker

Här redovisas några av de frågor vi brukar få från analytiker och investerare.

Hur ser riskspridningen ut mellan koncernens olika divisioner?

I och med att divisionernas produkterbjudanden och marknader skiljer sig åt, finns en naturlig balansering av risker inom VBG Group. Genom ett ökat fokus på eftermarknad i samtliga divisioner, minskar även de konjunkturella riskerna. Med nyförvärvade Mobile Climate Control som en division i koncernen ökas riskspridningen ytterligare genom att vi uppnår en geografisk balans mellan Nordamerika och Europa när det gäller vår affär. Strategin har varit att minska beroendet av Europa och få en än mer internationell prägel, vilket vi nu kommit mycket långt med.

På vilket sätt påverkas er aktie av marknadsutvecklingen?

Våra divisioner verkar inom ett flertal nischer. En nisch utgör oftast endast en liten del av större marknader och påverkas sällan av utvecklingen på marknaden i stort. Trots det ser vi att svängningar där, har en påverkan på värderingen av vår aktie. Det kan även vara tvärtom, att någon av våra nischer påverkas kraftigt i positiv eller negativ riktning, utan att detta får en omedelbar effekt på aktiens värdering. Det är därför viktigt att vi är tydliga i vår kommunikation till aktiemarknaden, så att värderingen av aktien grundar sig på koncernens faktiska marknadssituation, och inte i så stor utsträckning på en generell, ”makroekonomisk” bedömning.

Hur ser möjligheterna ut för ytterligare förvärv?

I våra nya finansiella mål anges att vi ska ha en årlig tillväxt på 10 procent, där 5 procent ska utgöras av strukturell tillväxt. Detta innebär att vi fortsatt kommer att arbeta för att genomföra förvärv, och då främst kompletteringsförvärv till våra fyra befintliga divisioner. Vi utvärderar kontinuerligt bolag som kan passa in i koncernen och räknar med att genomföra nästa förvärv under 2018. Det finns ett antal intressanta förvärvskandidater, men av konkurrensskäl kommunicerar vi inte vilka branscher vi kartlägger.

Hur ser ni på koncernens finansiella ställning efter förvärvet av Mobile Climate Control?

Vid utgången av 2016 var koncernens belåning hög och soliditeten låg på 29,6 procent. Det var en temporär effekt av den bryggfinansiering vi hade, fram till att nyemissionen var genomförd i februari 2017. Efter nyemissionen, som gick helt enligt plan och till och med övertecknades med 25 procent, återbetalade vi brygglånet på 800 MSEK och samtidigt ökade det egna kapitalet. Sammantaget har detta lett till att vi, efter genomförd nyemission, har de goda finanser vi räknat med och en soliditet som uppgår till cirka femtio procent.