Frågor från analytiker

Här redovisas några av de frågor vi brukar få från analytiker och investerare.

Inom vilka branscher vill ni växa?

Av konkurrensskäl kommunicerar vi inte vilka branscher vi kartlägger. Men det rör sig om branscher och nischer där vi kan utnyttja våra strategiska fördelar i form av nätverk och industriell kompetens. Parallellt kartlägger vi möjligheten till kompletteringsförvärv.

Hur ser riskspridningen ut mellan koncernens olika divisioner?

I och med att divisionernas produkterbjudanden och marknaderna de verkar på skiljer sig åt, finns där en naturlig balansering av riskspridning inom koncernen. Med ett ökat fokus på eftermarknad i samtliga divisioner, har de konjunkturella riskerna minskat. I takt med att koncernens divisioner expanderar internationellt till nya geografiska marknader uppnås dessutom ytterligare riskspridning.

Hur påverkas aktien av marknadsutvecklingen?

Våra divisioner har en stark position inom ett flertal nischer. Trots att dessa nischer endast är en liten del av större marknader och ofta inte påverkas av utvecklingen på dessa marknader i stort, så ser vi att svängningar där har en påverkan på värderingen av vår aktie. Det kan även vara åt andra hållet, att någon av våra viktiga nischer påverkas kraftigt i positiv eller negativ riktning, utan att detta får en omedelbar effekt på aktiens värdering.

Det är därför viktigt att vi är tydliga i vår kommunikation till aktiemarknaden, så att värderingen av aktien grundar sig på koncernens faktiska marknadssituation, och inte i så stor utsträckning på en generell, "makroekonomisk" bedömning.

Ni har stora reserver – har ni diskuterat extrautdelning?

Vi har en utdelningspolicy som säger att vi i normalfallet ska dela ut 30 procent av koncernens vinst till aktieägarna. Detta har vi följt historiskt och har som ambition att göra även framöver. 2015 delade vi ut 47,5 procent och 2016 delade vi ut 42,5 procent. Att resterande vinst stannar i verksamheten är något som huvudägare och styrelsen månar om. De värdesätter att VBG Group har en stabil finansiell situation som ger möjlighet att både genomföra förvärv och investera i långsiktigt strategiska förbättringar, oavsett marknadsläge. Denna stabilitet har bidragit till konkurrensfördelar för koncernen, samt god intjänings- och återinvesteringsförmåga över tid.