Frågor om det gångna börsåret

Claes Wedin, vår direktör för Finans, IR och IT, svarar på frågor om det gångna börsåret.

Kan du kommentera VBG Groups börsutveckling under 2018?

2018 var VBG Groups starkaste verksamhetsår någonsin, omsättningen steg med 16 procent och rörelseresultatet, EBIT, med 19 procent gentemot föregående år. Ser vi till aktiens utveckling, så sjönk dock aktiekursen under året till 126,80 kronor, jämfört med slutkursen 2017 på 132,00 kronor. Detta förhållande är inte unikt för VBG Group på börsen, utan aktier har under en längre tid snarare värderats och utvecklats utifrån geopolitiska och makrodrivna aspekter, än utifrån företagens prestationer och lönsamhetsutveckling. För oss som bolag är det därför viktigt att vi fortsätter att beskriva vår verksamhet samt ger kapitalmarknaden och våra aktieägare uppdaterad information om vilka marknadsfaktorer samt branschindikatorer som påverkar koncernen, i såväl positiv som negativ riktning.

Hur ser du på er avkastning till aktieägarna?

Under 2018 blev totalavkastningen för VBG Groups B-aktie –1,5 procent. Den negativa avkastningen förklaras av vår kursutveckling under året, vilken dock kompenserades av en konkurrenskraftig direktavkastning. Vår utdelningspolicy säger att bolaget, i normalfallet, ska dela ut 30 procent av nettovinsten till aktieägarna, där den föreslagna utdelningen för räkenskapsåret 2018 motsvarar 41,2 procent. Ser vi dessutom till den senaste femårsperioden har vi haft en totalavkastning som uppgått till 56,1 procent, vilket bör ses som en stabil och långsiktigt god avkastning för aktieägarna.

Hur ser du på VBG Groups ägarstruktur och likviditeten i aktien?

VBG Groups ägarstruktur är stabil och den skapar trygghet samt långsiktighet för koncernen framåt, samtidigt som den har varit en bidragande faktor till den fina utveckling vi har sett historiskt. VBG Group har ett antal större institutionella ägare, där de tio största äger drygt 75 procent av aktierna och innehar cirka 90 procent av rösterna. Övriga institutioner äger knappt 15 procent av aktierna. Det är dock de privata aktieägarna som äger knappt 10 procent, som står för den övervägande delen av aktieaffärerna som sker över börsen och som därmed får en avgörande påverkan på aktiekursen. Vår free-float av aktier är således låg, vilket givetvis får en effekt på likviditeten i aktien. Vid årsskiftet hade vi totalt 4 308 aktieägare.