VBG Group som investering

Det finns många goda skäl till att investera i VBG Group. Nedan listar vi några av dem.

Starka varumärken i flera olika nischer

VBG Group har över tid byggt upp, samt även införvärvat, mycket starka varumärken. Dessa har i hög grad bidragit till att koncernens tre divisioner har världsledande positioner inom sina respektive industriella nischer. Vårt fokus på att verka inom flera olika nischer, bidrar till att koncernen har en diversifierad kundbas, vilket i sin tur ger en bra riskspridning.

Trygg och stabil ägarsituation

VBG Group förvärvar, styr och utvecklar koncernen framåt, utifrån ett långsiktigt och hållbart perspektiv. Detta är möjligt tack vare en solid bas av långsiktiga och stabila ägare. Dessa utgörs av dels de tre ägarstiftelser som VBG Groups grundare startade och som nu är koncernens huvudägare, dels ett flertal större institutionella ägare.

Långsiktig finansiell styrka

VBG Groups ägarmodell har genom alla år bidragit till finansiell stabilitet med hög soliditet och goda finanser. En balans mellan att ge en stabil direktavkastning till ägarna och att låta vinstmedel arbeta kvar i koncernen har, i kombination med starka verksamheter, skapat en stabil finansiell grund för fortsatt verksamhetsutveckling och även expansion genom förvärv.

Uthållig lönsam tillväxt

VBG Groups affärsidé möjliggör både organisk och strukturell tillväxt. Målsättningen är en genomsnittlig årlig omsättningstillväxt på minst 10,0 procent över en femårsperiod. 2020 minskade omsättningen med 15,5 procent till följd av covid19-pandemin. Total genomsnittlig tillväxt över en femårsperiod uppgick till 19,1 procent, där 5,1 procent var organisk tillväxt och 16,1 procent var strukturell tillväxt. Förhoppningen är även att tillväxten ska vara lönsam. VBG Groups målsättning är att nå en genomsnittlig rörelsemarginal (EBIT-marginal) som är högre än 12 procent, rullande fem år. Pandemin påverkade koncernens omsättning, trots minskad omsättning nådde koncernen 2020 en EBIT-marginal på 11,2 procent och rullande fem år var EBIT-marginalen 11,7 procent.

Stabil och god avkastning

VBG Group ska enligt utdelningspolicyn, i normalfallet, dela ut 30 procent av koncernens nettovinst. De senaste fem åren har i genomsnitt 27,6 procent (föregående år 40,0 procent) av nettovinsten delats ut. Då ska man ta i beaktande att av 2019 års resultat delades inget ut som en konsekvens av osäkerheten kring den pågående pandemin, vilket påverkar den genomsnittliga utdelningsandelen negativt. Direktavkastningen har i genomsnitt uppgått till 2,2 procent per år. Totalavkastningen för 2020 blev -1,9 procent (27,8), negativt påverkad av covid19-pandemin genom utebliven utdelning. För den senaste femårsperioden uppgår den sammanlagda totalavkastningen till 96,5 procent.

Totalavkastning

VBG Groups övergripande mål är uthållig och lönsam tillväxt, vilket också leder till en långsiktigt god finansiell avkastning för aktieägarna.