Pressmeddelande 2021-04-29

Kommuniké från årsstämma i VBG Group AB (publ) den 29 april 2021

VBG Group AB har hållit årsstämma den 29 april 2021. I syfte att minska risken för spridning av coronaviruset hölls stämman enbart genom poströstning, utan fysiskt deltagande. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som lagts fram av styrelsen och valberedningen.

Utdelning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att till aktieägarna dela ut 4,50 kronor per aktie. Avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning är den 3 maj 2021. Utdelningen beräknas att sändas ut av Euroclear Sweden AB med början den 6 maj 2021.

Arvode

Stämman beslutade om ett totalt arvode till styrelse och utskott om 1 960 000 kronor, varav 660 000 kronor till styrelsens ordförande och 275 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Av det totala arvodet ska till revisionsutskottet utgå 150 000 kronor och till ersättningsutskottet utgå 50 000 kronor, att fördelas av styrelsen. Till VD utgår inget arvode.

Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd debitering för utfört arbete.

Styrelse och revisorer

Årsstämman beviljade envar av styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Till styrelseledamöter omvaldes Johnny Alvarsson, Peter Augustsson, Louise Nicolin, Mats R Karlsson, Anna Stålenbring och Anders Birgersson. Johnny Alvarsson omvaldes till styrelsens ordförande.

Det registrerade revisionsbolaget EY Sverige AB valdes till revisor för tiden intill nästa årsstämma, med den auktoriserade revisorn Andreas Mast som huvudansvarig revisor.

Bemyndigande

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om överlåtelse av förvärvade egna aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och att betalning för överlåtna aktier ska kunna ske med annat än pengar (apport). Bemyndigandet ger styrelsen möjlighet att avyttra egna aktier som betalning vid företagsförvärv.

Ersättningsrapport

Stämman godkände styrelsens ersättningsrapport.

Valberedning

Stämman beslutade att utse en valberedning inför årsstämman 2022 bestående av Göran Bengtsson (Herman Kreftings Stiftelse för Allergi- och Astmaforskning), Johnny Alvarsson (styrelseordförande VBG Group AB), Johan Lannebo (Lannebo Fonder) och Elisabet Jamal Bergström (SEB Asset Management SA), med Göran Bengtsson som ordförande.

Samtliga beslut fattades i enlighet med de beslutsförslag som presenterats inför stämman. De fullständiga förslagen finns publicerade på bolagets hemsida www.vbggroup.com.