Pressmeddelande 2022-02-25

VBG Group fastställer nytt lönsamhetsmål

Styrelsen för VBG Group AB (publ) har fastställt ett nytt lönsamhetsmål för koncernen. Den nya målsättningen är att nå en EBITA-marginal på minst 15 procent. Tidigare kommunicerade mål för tillväxt samt utdelningspolicy kvarstår.

VBG Groups ordförande Johnny Alvarsson kommenterar:

 - Att vi ökar ambitionen beträffande koncernens resultatutveckling ligger i linje med den uppdaterade strategiplan som beslutades under 2021. Lönsamhetsmålet är fullt realistiskt baserat på den goda lönsamhet koncernen visat de senaste åren.

VBG Groups finansiella mål utgörs av:

Lönsamhetsmål: Målsättningen för koncernen är att nå en EBITA-marginal på minst 15 procent.

Tillväxtmål: Koncernens mål är att nå mer än 10 procent i genomsnittlig årlig omsättningstillväxt över en femårsperiod, varav mer än 5 procent faktisk organisk tillväxt och mer än fem procent strukturell tillväxt.

Utdelningspolicy: Koncernens utdelningspolicy säger att VBG Group ska i normalfallet dela ut 30 procent av nettovinsten till aktieägarna. Utdelningen ska reflektera styrelsens uppfattning om den förväntade marknadsutvecklingen samt bolagets strategi för tillväxt.

VBG Group avser vidare att återkomma med uppdaterade icke finansiella hållbarhetsmål under innevarande år.


Denna information är sådan som VBG Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2022, klockan 08:00 CET.