Pressmeddelande 2023-07-20

Delårsrapport januari-juni 2023

VBG Group redovisar en rekordtillväxt och ett starkt resultat för perioden januari - juni 2023.

Andra kvartalet 2023

  • Koncernens omsättning ökade med 27,1 procent till 1 450,2 MSEK (1 141,3).
  • Organisk tillväxt uppgick till 20,2 procent, med hänsyn taget till valutakursförändringar mellan åren.
  • Koncernens rörelseresultat (EBITA) uppgick till 212,2 MSEK (147,1), med en rörelsemarginal (EBITA) om 14,6 procent (12,9).
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till 181,2 MSEK (132,9).
  • Vinst per aktie uppgick till 5,53 SEK (4,02).

Första halvåret 2023

  • Koncernens omsättning ökade med 24,1 procent till 2 850,1 MSEK (2 296,9).
  • Organisk tillväxt uppgick till 17,3 procent, med hänsyn taget till valutakursförändringar mellan åren.
  • Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 414,8 MSEK (311,2), med en rörelsemarginal (EBITA) om 14,6 procent (13,5).
  • Resultat efter finansiella poster ökade till 361,6 MSEK (280,8).
  • Vinst per aktie uppgick till 11,21 SEK (8,60).

Kommentar från VBG Groups vd och koncernchef Anders Erkén

Under andra kvartalet 2023 ökade VBG Group nettoomsättningen med 27 procent och nådde   1 450 MSEK (1 141). Rullande 12 månader når omsättningen för första gången över 5 000 MSEK, en milstolpe för koncernen.

EBITA-resultatet ökade till 212 MSEK (147), vilket är koncernens historiskt bästa resultat för ett enskilt kvartal och marginalen förstärktes till 14,6 procent (12,9). Vinst per aktie ökar med 38 procent jämfört med andra kvartalet 2022.

Koncernens höga tillväxt beror främst på en hög efterfrågan i Nordamerika, prisökningar samt valutaeffekt. Justerat för valuta var tillväxten 20 procent för kvartalet.

VBG Group är en balanserad industrigrupp och trots det geopolitiska läget och en makro-ekonomisk motvind, speciellt i Europa, med inflation och stigande räntor så stärker koncernen lönsamheten i samtliga divisioner.

Effekter av åtgärdsprogram i Nordamerika, högt kapacitetsutnyttjande av våra anläggningar samt prisökningar som slår igenom är främsta anledningarna bakom lönsamhetsökningen. Det operativa kassaflödet förstärktes under andra kvartalet 2023 jämfört med 2022.

Fortsatt hög lönsamhet

Division Truck & Trailer Equipment fortsätter att leverera stabilt och når en försäljning på 438 MSEK (388). Ett högt kapacitetsutnyttjande i produktionsenheterna samt genomförda pris-ökningar har medfört en god lönsamhet, trots ökade kostnader för energi och material. EBITA-marginalen uppgick till på 20,2 procent (17,8).

Efterfrågan på lösningar för kommersiella fordon skiljer sig åt under andra kvartalet. Behovet av lastbilsutrustning har varit fortsatt högt, medan efterfrågan på trailers har mattats av.

Ökade volymer i Nordamerika

Mobile Thermal Solutions har under kvartalet haft en mycket god försäljning, framför allt i Nordamerika. Nettoomsättningen steg med 43 procent och försäljningen för kvartalet når rekordhöga 820 MSEK (575).

Inflation Reduction Act, som införts i USA, har bidragit positivt till försäljningen då stimulans-paketet uppmuntrar omställning till fossilfri energi och därmed ökat efterfrågan på elektrifierade fordon. Då Mobile Thermal Solutions ligger långt framme inom elektrifieringen och erbjuder klimatsystem till både elektrifierade buss- och offroadfordon har detta gynnat divisionen.

Lönsamheten inom divisionen har förbättrats och uppgick i andra kvartalet 12,3 procent (9,9). Ett bra kapacitetsutnyttjande, en attraktiv produktportfölj till befintliga och nya kunder samt det åtgärdsprogram som initierades i början på året för bussverksamheten, har bidragit positivt.

Stärkt lönsamhet för industrilösningar

Ringfeder Power Transmissions nettoomsättning uppgick till 192 MSEK (178). Tillväxten är lägre än för övriga divisioner och framför allt i Europa märks en försvagad efterfrågan inom ett antal industrisegment under årets andra kvartal.

Konsolideringen av den amerikanska verksamheten för Ringfeder Power Transmission har under andra kvartalet fortsatt enligt plan. Åtgärder för att öka lönsamheten i samband med detta har börjat ge effekt. EBITA-marginalen för divisionen blev 16,3 procent (14,4).

Ökade hållbarhetskrav

Koncernens fokus på hållbarhet har fortsatt under andra kvartalet. Hållbarhetsdata för 2022 har sammanställts och utgör basdata för framtida förbättringar och mål. Utöver mätningar av CO2 för Scope 1 & 2 har vi initierat ett antal aktiviteter för att börja mäta vår påverkan inom Scope 3. Fokus har varit transporter, material och avfall. Planeringsarbete för att möta nya regelverk och krav såsom CSRD har påbörjats.

Framtid

Jag är extremt nöjd och stolt över VBG Groups andra kvartal. Jag är speciellt stolt över alla dedikerade och duktiga medarbetare som verkligen gjort fantastiska insatser. Aktiviteter och åtgärder som vi planerat har genomförts och gett resultat. Lönsamheten har stärkts, vi har fått nya kunder och en bredare kundbas, vi utökar vårt åtagande inom hållbarhet och vi balanserar en ökad inflation med prisökningar. Allt detta har lett till koncernens högsta omsättning och bästa resultat genom tiderna för ett enskilt kvartal. Att vi följer upp ett all-time-high första kvartal 2023 med ett ännu bättre andra kvartal känns mycket tillfredställande.

Jag ser positivt på framtiden trots makroekonomisk oro. Orderingången ökade i första halvåret med 23 procent jämfört med samma period 2022 och efterfrågan, framför allt i Nordamerika, visar inga tecken på avmattning.

Omvärlden förändras ständigt, men vi skapar genom vår balanserade affärsportfölj, våra starka varumärken, våra kompetenta medarbetare och vårt goda finansiella resultat ett manöverutrymme för att möta framtida utmaningar och skapa lönsam hållbar tillväxt.

Jag vill tacka alla medarbetare och partners för ett mycket väl genomfört kvartal.


Information i denna rapport är sådan som VBG Group AB ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juli 2023 klockan 10:30 CEST.