Pressmeddelande 2020-04-28

Kommuniké från årsstämma i VBG Group AB den 28 april 2020

Vid VBG Groups årsstämma den 28 april 2020 beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska betalas ut för räkenskapsåret 2019.

Utdelning
Mot bakgrund av den ekonomiska osäkerheten och ovissheten kring effekterna av coronapandemin drog styrelsen den 16 april 2020 tillbaka sitt tidigare förslag om aktieutdelning. Styrelsen föreslog i stället, av försiktighetsskäl, att ingen utdelning skall betalas ut för räkenskapsåret 2019. Stämman fastställde styrelsens nya förslag, vilket innebär att årets resultat på 183 027 784 kronor i sin helhet överförs till ny räkning som därmed uppgår till 1 377 338 259 kronor.

Arvode
I motsats till styrelsens förslag om en höjning av styrelsens arvode med totalt 50 000 kronor, beslutade stämman om ett oförändrat arvode till styrelse och utskott. Arvode utgår således med 1 750 000 kr, varav 600 000 kr till styrelsens ordförande och 250 000 kr till övriga ledamoter. Till Vd utgår inget styrelsearvode. Till revisionsutskottet utgår 100 000 och till ersättningsutskottet utgår 50 000 kronor, att fördelas av styrelsen. Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd debitering för utfört arbete.

Val av styrelse och revisorer
Till styrelseledamöter omvaldes Johnny Alvarsson, Louise Nicolin, Peter Augustsson, Mats R Karlsson och Anders Birgersson. Jessica Malmsten har avböjt omval. Anna Stålenbring valdes in som ny styrelseledamot enligt valberedningens förslag. Johnny Alvarsson valdes till styrelsens ordförande. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valdes till revisor med den auktoriserade revisorn Johan Malmqvist som huvudansvarig.

Riktlinjer och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare
Stämman beslutade att anta de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare.

Bemyndigande
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, 2021, vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om överlåtelse av förvärvade egna aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och att betalning för överlåtna aktier skall kunna ske med annat än pengar (apport). Bemyndigandet ger styrelsen möjlighet att avyttra egna aktier som betalning vid företagsförvärv.

Valberedning

Stämman beslutade att Göran Bengtsson, Herman Kreftings Stiftelse för Allergi- och Astmaforskning fortsätter som ordförande för valberedningen. Göran Bengtsson tillsammans med Johnny Alvarsson, styrelseordförande i VBG Group AB, Johan Lannebo, Lannebo fonder och Per Trygg, SEB utgör valberedning inför årsstämman 2021.

Vänersborg den 28 april 2020
VBG Group AB (publ)