Pressmeddelande 2020-07-23

Delårsrapport januari-juni 2020

VBG Group delårsrapport beskriver ett extremt kvartal för koncernen präglat av covid-19 pandemin.

Andra kvartalet 2020

• Koncernens omsättning minskade med 31,6 procent till 670,1 MSEK (979,4).

• Rörelseresultatet minskade till 38,2 MSEK (123,3).

• Rörelsemarginalen minskade till 5,7 procent (12,6).

• Resultat efter finansiella poster minskade till 32,6 MSEK (109,6).

Första halvåret 2020

• Koncernens omsättning minskade med 17,3 procent till 1 627,6 MSEK (1 969,0).

• Rörelseresultatet minskade till 154,1 MSEK (258,8).

• Rörelsemarginalen minskade till 9,5 procent (13,1).

• Resultat efter finansiella poster minskade till 146,1 MSEK (231,3).

Kommentar från VBG Groups Vd och koncernchef Anders Birgersson:

Extremt kvartal för koncernen

Andra kvartalet 2020 har varit det mest speciella någonsin under min karriär. När covid-19 pandemin spreds med full kraft och land efter land vidtog drastiska åtgärder lamslogs stora delar av världen. VBG Groups verksamhet påverkades på alla plan när länder stängde sina gränser, stängde ner skolor och införde utegångsförbud. Vi började redan under första kvartalet att vidta åtgärder inom VBG Group för att skydda våra anställda och våra affärer under pandemin.

Under andra kvartalet kan vi tacksamt konstatera att vi inom hela koncernen endast haft ett fåtal fall av smitta, där personalen nu tillfrisknat och vi har också totalt haft en något lägre sjukfrånvaro än normalt. Tack vare tidigare investeringar i IT-infrastruktur har vi kunnat erbjuda personal, som har möjlighet, att arbeta hemifrån samt ersätta resor med digitala möten på ett mycket effektivt sätt. Personalen har visat stor förståelse och visat på ett stort engagemang för att hjälpa till och bidra till att vi ska ta oss igenom denna kris.

Vidare är jag också nöjd med hur vi klarat att möta den kraftiga inbromsning i efterfrågan som uppkom under kvartalet. Vi införde snabbt en rad åtgärder och har under andra kvartalet haft delvis stängda fabriker i flera länder, vi har korttidspermitterat vår personal där detta varit möjligt, sökt och fått lokala stöd i de länder där detta funnits. Vi har under kvartal två sammanlagt erhållit stöd från myndigheter motsvarande drygt 34 MSEK. Parallellt med detta har vi på ett insiktsfullt sätt minskat våra kostnader genom att på olika sätt anpassa vår verksamhet till de rådande förutsättningarna. I utfallet för andra kvartalet ser vi också att våra lagernivåer är normala, detta ser jag som ett tydligt kvitto på att koncernen hanterade den snabbt sviktande efterfrågan effektivt. Jag känner att vi genom de åtgärder som införts och tack vare de stöd vi kunnat få, levererar ett bra resultat för kvartalet.

Våra divisioner

VBG Group har trots rådande världsläge inte sett några större störningar i våra leveranser och det är framförallt våra kunders leveranskedjor samt myndighetsbeslut som påverkat vår affär. Under andra kvartalet kan vi också konstatera att vår verksamhet i Brasilien varit ytterst marginellt påverkad av pandemin och även i Kina var verksamheten under andra kvartalet mer eller mindre igång som vanligt, efter nedstängningen under första kvartalet.

Ser man till våra tre divisioner kan man konstatera att krisen påverkat verksamheterna olika. Truck & Trailer Equipment hade en stabil god lönsamhet när man gick in i krisen och har, trots en minskning på nästan 40 procent i efterfrågan, klarat att behålla en god lönsamhetsnivå tack vare tidiga åtgärder såsom korttidspermitteringar och förändringar av verksamheten.

Ringfeder Power Transmission har genom sin breda kundbas inte drabbats lika hårt efterfrågemässigt som övriga divisioner. Divisionen har goda marginaler inom vissa segment och dessa affärer har under kvartalet haft en fortsatt bra efterfrågan och lett till att divisionen visar upp den högsta lönsamheten inom koncernen för kvartalet. Att Ringfeder Power Transmissions breda kundbas är en styrka i osäkra tider såg vi tydligt i finanskrisen 2009 och vi får under andra kvartalet detta än en gång bekräftat.

När det gäller Mobile Climate Control så har divisionens kraftiga tillväxt de senare åren skett på bekostnad av lägre marginaler. Detta gör att divisionen får svårt att bibehålla lönsamhet när efterfrågan drastiskt minskar. För Mobile Climate Control har även eftermarknadsaffären varit starkt påverkad jämfört med övriga divisioner. Främsta skälet till detta är att många städer kraftigt reducerat ner sin kollektivtrafik under rådande pandemi.

Under andra kvartalet har vi startat en strategisk och strukturell översyn av Mobile Climate Controls verksamhet. Initialt har vi fattat beslut om att avveckla Mobile Climate Controls verksamhet i Brasilien under tredje kvartalet. VBG Group finns etablerade i Brasilien genom övriga divisioner så koncernen kommer ha fortsatt närvaro på den brasilianska marknaden.

Framtiden

Det är mycket osäkert hur 2020 fortsatt kommer utveckla sig. Inom koncernen arbetar vi nu intensivt med att se över alla aspekter för att vara förberedda för olika scenarios framgent. Vi måste jobba med kortsiktiga aktiviteter, men även långsiktigt med vår framtida strategi. Fortsatt satsning på digitalisering av vår verksamhet kommer ske och vi har under andra kvartalet också gjort en uppdatering av vårt hållbarhetsarbete där vi tydligare kommer koppla vår verksamhet till FN:s globala mål. Osäkerheten kring våra marknaders utveckling under nästkommande kvartal samt framtida statliga stöd och subventioner gör det svårt att förutsäga hur nästa kvartal kommer utveckla sig. Ökade försäljningsintäkter under tredje kvartalet kommer inte självklart leda till ett bättre resultat än andra kvartalet, om statliga stöd uteblir.

Slutligen kan jag konstatera att en global pandemi är något ett företag aldrig fullt kan förbereda sig för. Jag känner att vi har agerat på ett mycket professionellt sätt och använt de erfarenheter vi har sedan tidigare ekonomiska kriser. Jag vill passa på att tacka alla anställda, som agerat omsorgsfullt, klokt och verkligen ställt upp för koncernen. Allt pekar på att vi kommer få leva med covid-19 ytterligare en tid och det är viktigt att vi gör allt för att fortsatt vara rädda om varandra och vårt företag.