Pressmeddelande 2023-02-21

Bokslutskommuniké 2022

VBG Group redovisar i sin bokslutskommuniké 2022 ett starkt fjärde kvartal som avslutning på ett rekordår.

Fjärde kvartalet 2022

 • Koncernens omsättning ökade med 27,3 procent till 1 191,5 MSEK (936,0).
 • Organisk tillväxt uppgick till 11,5 procent, med hänsyn taget till valutakursförändringar och förvärvad volym mellan åren.
 • Ringfeder Power Transmissions rörelseresultat (EBITA) påverkades netto positivt med 18,6 MSEK efter genomförd samlokalisering i USA.
 • Koncernens rörelseresultat (EBITA) uppgick till 134,7 MSEK (79,4), med en rörelsemarginal (EBITA) om till 11,3 procent (8,5).
 • Rörelseresultatet (EBITA) belastades negativt av att Mobile Climate Controls nya produktionsanläggning i USA inte nått upp till normal produktivitetsnivå.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 105,6 MSEK (71,6). Vinst per aktie uppgick till 3,62 SEK (2,32).

Helår 2022

 • Koncernens omsättning ökade med 26,8 procent till 4 580,0 MSEK (3 611,2).
 • Organisk tillväxt uppgick till 13,4 procent, med hänsyn taget till valutakursförändringar och förvärvad volym mellan åren.
 • Nettoresultat från fastighetsförsäljning och flyttkostnader påverkade rörelseresultatet (EBITA) positivt med netto 13,0 MSEK under 2022.
 • Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 557,5 MSEK (484,1), med en rörelsemarginal (EBITA) om 12,2 procent (13,4).
 • Resultat efter finansiella poster ökade till 487,8 MSEK (441,4).
 • Vinst per aktie uppgick till 14,73 SEK (13,48). Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen till 5,50 SEK (5,00), vilket motsvarar 37,1 procent (37,1) av vinsten efter skatt

Kommentar från VBG Groups vd och koncernchef Anders Erkén

För helåret 2022 steg VBG Groups nettoomsättning till 4 580 MSEK (3 611) och rörelseresultatet ökade till 558 MSEK (484). Det är koncernens historiskt bästa resultat. Rörelsemarginalen uppgick till 12,2 procent (13,4).

Resultatet nås trots det geopolitiska läget och en makroekonomisk motvind, speciellt i Europa med stigande inflation, energikris och räntor. Detta ser jag som ett styrkebesked.

Starkt fjärde kvartal

Under fjärde kvartalet 2022 fortsatte tidigare kvartals tillväxt och nettoomsättningen ökade med 27 procent till 1191 MSEK. Detta innebär en all-time-high försäljning för koncernen i ett enskilt kvartal. Valutakursförändringarna bidrar positivt till tillväxten, men underliggande tillväxt är god, 11,5 procent och drivs till stor del av genomförda prisökningar. Även lönsamheten har stärkts kontinuerligt under senare delen av året och nådde i fjärde kvartalet ett rörelseresultat om
135 MSEK (79).

Trots fortsatt höga kostnader för energi och material, har rörelsemarginalen stärkts under året och når i fjärde kvartalet 11,3 procent (8,5). Högt kapacitetsutnyttjande i stora delar av verksamheten och genomförda prisjusteringar har bidragit till förstärkningen. Bussverksamheten inom Mobile Climate Control har haft en negativ påverkan på lönsamheten.

Kassaflödet stärktes under fjärde kvartalet, vilket ger oss en bra plattform för framtida organisk och strukturell tillväxt.

Historiskt kvartal

Truck & Trailer Equipments försäljning är den bästa någonsin för ett enskilt kvartal och resultatet är det historiskt starkaste både för ett fjärde kvartal och helår. Detta är ett kvitto på att vi har en solid affärsmodell med produkterbjudanden som skapar värde för chaufförer, åkerier och påbyggare.

Efterfrågan på våra lösningar har varit fortsatt mycket hög under fjärde kvartalet och rörelsemarginalen stärktes till 20,9 procent (15,7). Tack vare våra starka varumärken har vi kunnat genomföra prisökningar och stärka lönsamheten. Högt kapacitetsutnyttjande i verksamheten bidrar också positivt.

Fortsatt integration

Ringfeder Power Transmission levererar ett bra fjärde kvartal, med rekordförsäljning för ett enskilt kvartal. Stigande råvarupriser, eftersläpande prisökningar samt lägre lönsamhet än förväntat för Carlyle Johnson Machine drar ner rörelsemarginalen.

Under kvartalet har Ringfeder Power Transmissions fastighet i USA sålts och verksamheten har samlokaliserats med Carlyle Johnson Machine. Försäljningen av fastigheten har haft en positiv effekt på rörelsemarginalen, men konsolideringen har även fört med sig vissa kostnader för till exempel uppsägning av personal. Rörelsemarginalen för kvartalet var 21 procent (12,5).

Integrationen av verksamheterna kommer fortsätta under 2023 och aktiviteter för att öka Carlyle Johnson Machines lönsamhet pågår.

Åtgärdsplan för bussverksamheten

Nettoomsättningen inom Mobile Climate Control uppgick till 559 MSEK, justerat för valutakursförändringar ser vi en ökad efterfrågan i Nordamerika.

Offroadaffären hade en god tillväxt och lönsamhet, men lönsamheten för divisionen är som helhet svag med en rörelsemarginal på 2,1 procent (3,3). Den låga lönsamheten beror på låg produktivitet i divisionens nya bussanläggning i USA. Åtgärdsplan är initierad, där målet är att resultatet skall återställas under andra halvan av 2023.

Hållbara affärer

Under fjärde kvartalet har arbetet med att samla in och konsolidera hållbarhetsdata slutförts. Våra nya hållbarhetsmål sträcker sig från 2023–2030 med 2022 som basår. Utbildningsinsatser inom hållbarhet, såsom vårt samarbete med Högskolan Väst, har fortsatt och fler utbildnings-grupper har startats upp.

Framtid

Avslutningsvis kan jag konstatera att samtliga nyckeltal under fjärde kvartalet gått i rätt riktning. Detta tack vare ett starkt engagemang av anställda, leverantörer och partners. Bortsett från den svaga utvecklingen i Mobile Climate Controls bussverksamhet är jag nöjd med den stärkta marginal och kassaflödesutvecklingen.

Störningar i leverantörskedjan kommer att fortsätta i närtid, men med en stark orderbok ser vi framtiden an med tillförsikt. Orderingången ökade med 48 procent under 2022, jämfört med 2021.

Vi befinner oss i en osäker makroekonomisk miljö och är ständigt redo att agera vid en försämring, på samma sätt som vi tidigare gjort vid konjunktursvängningar. VBG Group är idag en balanserad industrikoncern med stor kapacitet. Som nytillträdd vd och koncernchef ser jag mycket fram emot 2023 och alla framtida möjligheter.


Information i denna rapport är sådan som VBG Group AB ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2023 klockan 13:00.