Pressmeddelande 2023-04-27

Delårsrapport januari-mars 2023

VBG Group redovisar ett rekordkvartal januari - mars 2023.

Första kvartalet 2023

  • Koncernens omsättning ökade med 21,1 procent till 1 399,9 MSEK (1 155,5).
  • Med hänsyn taget till valutakursförändringar mellan åren uppgick den organiska tillväxten till 13,2 procent.
  • Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 202,7 MSEK (164,1).
  • Rörelsemarginalen (EBITA) uppgick till 14,5 procent (14,2).
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till 180,4 MSEK (147,9).
  • Vinst per aktie ökade med 24,0 procent till 5,68 SEK (4,58).

Kommentar från VBG Groups vd och koncernchef Anders Erkén

I första kvartalet 2023 når koncernen en kvartalsomsättning på 1 400 MSEK (1 156) med ett EBITA resultat om 203 MSEK (164). Detta är koncernens historiskt bästa kvartal sett till försäljning och resultat. Det operativa kassaflödet förstärktes under första kvartalet 2023 jämfört med 2022. Vinst per aktie ökar med 24 procent i kvartalet.

Trots geopolitisk osäkerhet, hög inflation samt en oro över världens banker har samtliga divisioner under kvartalet haft en all-time-high försäljning. Våra aktiviteter för att stärka lönsamheten börjar ge effekt och den totala EBITA marginalen stärktes till 14,5 procent (14,2).

Tillväxten i kvartalet var hög, 21,1 procent. Valutakursförändringarna bidrar positivt till tillväxten, men justerat för valuta mellan kvartalen så är den underliggande tillväxten god och uppgår till 13,2 procent.

Hög efterfrågan på transportlösningar

Truck & Trailer Equipments försäljning, 496 MSEK, är återigen den bästa någonsin för ett enskilt kvartal, och resultatet är det historiskt starkaste.

Divisionen har en solid affärsmodell med produkterbjudanden som skapar värde för chaufförer, åkerier och påbyggare. Det starka kunderbjudandet, i kombination med, ett effektivt kapacitets-utnyttjande i vår produktion medförde en stärkt rörelsemarginal på 23,1 procent (21,5).

Under kvartalet har även ytterligare investeringar i fabriken i Vänersborg gjorts för att effektivisera produktionsflödet och beslut har tagits om att investera i vår anläggning i Kamenice, Tjeckien för att minska vårt beroende av rysk gas och minska vårt koldioxidavtryck med 100 ton per år.

Mobile Thermal Solutions

Eberhard Wolters utsågs till ny chef över verksamheten och tillträdde i januari. Vidare bytte divisionen namn från Mobile Climate Control till Mobile Thermal Solutions under första kvartalet. I samband med namnbytet lanserades också ett nytt varumärke för bussverksamheten – Bus Climate Control (BCC). Divisionen har därmed två varumärken, Mobile Climate Control som riktar sig mot off-road segmentet och Bus Climate Control som nu fokuserar sitt erbjudande mot busskunder.

Mobile Thermal Solutions försäljning nådde rekordhöga 711 MSEK och resultatet för kvartalet är divisionens historiskt högsta.

Den åtgärdsplan som initierats för att lösa produktivitetsproblemen i nya produktions-anläggningen i York, USA har under första kvartalet börjat ge effekt. Rörelsemarginalen för divisionen som helhet nådde 10,5 procent (8,6) för kvartalet. Mobile Thermal Solutions fortsätter också öka andelen projekt för elektrifierade fordon både för off-road och buss.

Rekord trots prispress

Ringfeder Power Transmission når en rekordförsäljning i första kvartalet om 193 MSEK, men divisionen har en lägre tillväxt än övriga divisioner och rörelsemarginalen var 11,6% (16,1). Hård konkurrens i kombination med leveransproblematik hos Carlyle Johnson Machine minskar marginalen.

Under kvartalet har en ny chef för divisionens verksamhet i USA utsetts och integrationen har fortsatt. Aktiviteter för att öka Carlyle Johnson Machines lönsamhet fortsätter.

Divisionen kommer att investera i nya maskiner i verksamheten i Jaboticabal, Brasilien för att öka kapacitet och produktivitet.

Framtid

VBG Group lämnar ett kvartal med rekordförsäljning och all-time-high resultat. Det är mycket tillfredställande att få leda en sådan verksamhet. Jag ser att vårt sätt att arbeta aktivitetsbaserat är mycket framgångsrikt. Många små aktiviteter mot vårt långsiktiga mål ger resultat.

Framtiden är fortsatt osäker, men vi har en stark orderbok. Orderingången ökade med 27 procent jämfört med samma period 2022 och lättnader i materialförsörjningen gör att vi återigen kan fokusera på effektiviseringar av våra produktionsflöden och ytterligare stärka lönsamheten.

Framåt så förstärker vi hållbarhetsarbetet och riktar investeringar och resurser för att nå våra hållbarhetsmål och förbereda oss för ytterligare krav. Hållbar lönsam tillväxt är våra ledord.

Avslutningsvis vill jag tacka koncernens alla medarbetare för ett mycket väl utfört kvartal. Det är vi som grupp som levererat ett rekordresultat och tillsammans fortsätter vi utveckla VBG Group.


Information i denna rapport är sådan som VBG Group AB ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2023 klockan 14:00 CEST.