Pressmeddelande 2021-10-21

Delårsrapport januari-september 2021

Fortsatt stark försäljning och ökat fokus på tillväxt för VBG Group.

Tredje kvartalet 2021

 • Koncernens omsättning ökade med 11,7 procent till 848,3 MSEK (759,6).
 • Med hänsyn taget till valutakursförändringar mellan åren uppgick den faktiska organiska volymtillväxten till 19,5 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 110,5 MSEK (113,0).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 13,0 procent (14,9).
 • Resultat efter finansiella poster ökade till 107,4 MSEK (100,0).
 • Vinst per aktie uppgick till 3,29 SEK (2,95).

Nio månader 2021

 • Koncernens omsättning ökade med 12,1 procent till 2 675,2 MSEK (2 387,2).
 • Med hänsyn taget till valutakursförändringar mellan åren uppgick den faktiska organiska volymtillväxten till 18,2 procent.
 • Rörelseresultatet ökade till 383,9 MSEK (267,1).
 • Rörelsemarginalen ökade till 14,3 procent (11,2).
 • Resultat efter finansiella poster ökade till 369,8 MSEK (246,1).
 • Vinst per aktie uppgick till 11,16 SEK (7,03).

Kommentar från VBG Groups Vd och koncernchef Anders Birgersson

Tredje kvartalet 2021 präglades av en fortsatt stark efterfrågan på våra produkter i kombination med god kostnadskontroll. Nettoomsättningen ökade till 848 MSEK (760) och rörelsemarginalen uppgick till 13 procent (14). Jämförelsen med fjolåret försvåras av att VBG Group omsättnings-mässigt påverkades av pandemin samt erhöll statliga stöd under 2020. Rörelseresultat (EBIT) nio månader 2021 om 384 MSEK är vårt historiskt bästa.

Efterfrågan på såväl transporter som infrastruktur har under kvartalet varit hög. Parallellt med den starka efterfrågan på våra produkter och tjänster präglas kvartalet av fortsatt hårt tryck i våra leveranskedjor samt av stigande råvarupriser. Samtliga divisioner har fått arbeta aktivt för att klara leveranstider och kompensera för stigande material- och transportkostnader. Tack vare våra produkters starka marknadspositioner har vi kunnat kompensera för dessa kostnads-ökningar genom prisjusteringar.

Lönsamt industrisegment

Ringfeder Power Transmission levererar under tredje kvartalet en stabil och hög lönsamhet med en EBITA på 22 procent (21). Divisionen jobbar mot stigande råmaterialskostnader och dyrare transporter som haft en negativ inverkan på lönsamheten, men divisionens goda arbete med ökad produktivitet samt god kostnadskontroll balanserar upp.

Ringfeder Power Transmissions stabila och starka resultatutveckling bekräftar för mig att VBG Groups strategiska inriktning, att vara en balanserad industrigrupp, snarare än leverantör av produkter till kommersiella fordon, är rätt väg framåt.

Nästa generations kopplingar

En fraktmarknad med ökade transportvolymer och stigande priser fortsätter att skapa en stark efterfrågan av både nya produkter inom Truck & Trailer Equipment såväl som en ökad eftermarknadsaffär.

Mycket positivt under kvartalet är att våra varumärken inom kopplingssegmentet, VBG och Ringfeder, lanserat nya produkter. Genom förfining av mekaniken i kombination med ny digital teknologi ökas säkerheten och tillförlitligheten ytterligare, samtidigt som dörrar för nya framtida funktioner öppnas. VBG Groups mål är att göra samhället säkrare och båda varumärkena stärker nu ytterligare säkerheten för föraren genom olika innovationer. Fältprov har körts i flera länder i Europa i över två år och Certifieringsprovningar enligt UNECE R55 är godkända, vilket gör att vi under tredje kvartalet kunnat starta serieproduktion av både Ringfeders och VBGs kopplingar.

Produktuppdateringarna är de största bolaget genomfört de senaste 15 åren och jag är stolt över hur organisationen genomfört projekten i en rådande pandemi. Att ha nästa generations produkter på plats skapar förutsättningar för fortsatt tillväxt och lönsamhet.

Fortsatt effektiviseringsarbete

Översynen av Mobile Climate Control har under tredje kvartalet fortsatt med hög intensitet. Divisionen är den som drabbats hårdast av pandemin. När efterfrågan nu börjar stiga hämmas bussmarknaden av pressade leverantörskedjor med bland annat halvledarbrist samt kraftigt stigande priser på råvaror och material. Mobile Climate Control känner av en lokalt överhettad arbetsmarknad i Nordamerika där tillgången till arbetskraft är en utmaning.

Trots negativa yttre omständigheter, är divisionens lönsamhet tillbaka på nivåer motsvarande dem före pandemin med en EBITA på närmare 12 procent. Detta förklaras av det interna effektiviseringsarbetet som pågår inom Mobile Climate Control samt att divisionens offroad-lösningar kompenserar för den svagare bussmarknaden.

Hållbarhet i fokus

Under tredje kvartalet har vårt arbete med hållbarhetsfrågor intensifierats. Vi har påbörjat en väsentlighetsanalys där vi intervjuar våra viktigaste intressenter såsom kunder, leverantörer, ägare, myndigheter samt anställda kring vilka hållbarhetsfrågor dessa anser viktigast. Analysen kommer ligga till grund för våra nya hållbarhetsmål.

Vidare har vi startat upp arbetet med att mäta och kartlägga vår påverkan när det gäller växthusgaser. Vi har etablerat en organisation samt utbildat medarbetare och köpt in stöd för att mäta och följa upp växthusgaser på ett strukturerat sätt.

Tillväxt på agendan

VBG Groups förvärvsagenda blev delvis satt på paus under pandemin. Vår strategi framåt att växa via förvärv ligger fast och vi jobbar nu fokuserat med vår förvärvsprocess.

I augusti 2021 genomfördes ett mindre tillgångsförvärv av varumärket Insta-Chain. Företaget bakom Insta-Chain tillverkar snökedjor och konkurrerar med vårt varumärke Onspot på den nordamerikanska marknaden. Förvärvet passar bra in i vår verksamhet och kombinationen av dessa två varumärken ger intern effektivitet och kunskap för att konstruera bästa möjliga produkter på högsta servicenivå. Allt för att skapa ett säkrare samhälle och öka tryggheten för alla förare och medtrafikanter.

Redo för framtiden

Blickar jag tillbaka på det tredje kvartalet 2020 så minns jag att vi försiktigt började se ljuset i tunneln efter pandemin. Idag, ett år senare, är situationen fortsatt positiv. Vaccinationsprogram runt om i världen har gett effekt och på våra viktigaste marknader har samhället öppnat upp och restriktioner hävts.

Det finns som alltid en osäkerhet kring framtiden, situationen med stigande råvarupriser och pressade leverantörskedjor kvarstår. Trots detta känner jag mig optimistisk. Efterfrågan på våra produkter är hög. VBG Group är en balanserad industrigrupp som har en stabil tillväxt och lönsamhet. Nästa generations kopplingslösningar är lanserade och vi står väl rustade att möta nya utmaningar inom samtliga divisioner. Vi har en stark finansiell ställning som ger oss goda förutsättningar för fortsatt tillväxt.


Denna information är sådan information som VBG Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2021 kl. 14:00.