Pressmeddelande 2023-04-27

Kommuniké från årsstämma i VBG Group AB (publ) den 27 april 2023

VBG Group AB (publ) har hållit årsstämma den 27 april 2023 i Vänersborg. Aktieägare kunde delta i årsstämman genom närvaro på stämman (personligen eller via ombud) eller genom förhandsröstning (poströstning). Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som lagts fram av styrelsen och valberedningen.

Utdelning

 Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att till aktieägarna dela ut 5,50 kronor per aktie. Avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning är den 2 maj 2023. Utdelningen beräknas att sändas ut av Euroclear Sweden AB med början den 5 maj 2023.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Arvode

Stämman beslutade om ett totalt arvode till styrelse och utskott om totalt 2 305 000 kronor (2 020 000). Arvodet föreslås fördelas enligt följande: 680 000 kronor (680 000) till styrelsens ordförande och 285 000 kronor (285 000) vardera till övriga styrelseledamöter. Av det totala arvodet ska till revisionsutskottet utgå 150 000 kronor (150 000) och till ersättningsutskottet utgå 50 000 kronor (50 000) att fördelas av styrelsen. Till vd utgår inget arvode.

Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd debitering för utfört arbete.

Styrelse och revisorer
Årsstämman beviljade envar av styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Till styrelseledamöter omvaldes Johnny Alvarsson, Peter Augustsson, Louise Nicolin, Mats R Karlsson, Anna Stålenbring och Anders Birgersson samt nyval av Anders Erkén (vd och koncernchef). Johnny Alvarsson omvaldes till styrelsens ordförande.

Det registrerade revisionsbolaget EY Sverige AB valdes till revisor för tiden intill nästa årsstämma, med den auktoriserade revisorn Andreas Mast som huvudansvarig revisor.

Bemyndigande

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, 2024, vid ett eller flera tillfällen, besluta om överlåtelse av förvärvade egna aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och att betalning för överlåtna aktier ska kunna ske med annat än pengar (apport). Bemyndigandet ger styrelsen möjlighet att avyttra egna aktier som betalning vid företagsförvärv.

 Ersättningsrapport

Stämman godkände styrelsens ersättningsrapport och anser att de riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare är uppfyllda. Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram beslutade av Kollegiet för svensk bolagsstyrning.

Valberedningen

Valberedningens huvudsakliga uppgift är att i enlighet med de principer för tillsättande av och instruktioner till valberedningen, till årsstämman framlägga förslag till val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt förslag till arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag och arvode till revisorerna.

Valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande och tre ledamöter utsedda av de tre till röstetalet största aktieägarna vid utgången av det tredje kvartalet respektive år.

De fullständiga förslagen finns publicerade på bolagets hemsida www.vbggroup.com.

Vänersborg den 27 april 2023
VBG Group AB (publ)