Affärsidé och mål

Vägen från idé till utdelning

För att skapa värde för aktieägarna måste vi ha god förmåga att styra koncernen i riktning mot ledande positioner i attraktiva nischer. Inom dessa nischer skapas konkurrensfördelar genom innovativ produktutveckling samt effektiv produktion, distribution och marknadsföring. Kedjan leder i sin tur till produkter med höga kundvärden.

Vår affärsidé

VBG Group ska inom utvalda produkt- och marknadsnischer förvärva, äga och utveckla industriföretag inom business-to-business med starka varumärken och god tillväxtpotential. Med långsiktighet och fokus på tillväxt och lönsamhet som bärande delar ska VBG Groups aktieägare erbjudas en attraktiv värdeutveckling.

Våra mål

Genom tillväxt skapar vi en styrkeposition i förhållande till andra aktörer i värdekedjan: leverantörer, distributörer och även gentemot konkurrenter. Är tillväxten uthållig och lönsam skapar det också förutsättningar för en långsiktigt stark finansiell ställning och god avkastning för aktieägarna.

Tillväxtmål: Koncernens mål är att nå >10% i genomsnittlig årlig
omsättningstillväxt över en femårsperiod, varav >5%
organisk tillväxt och >5% strukturell tillväxt.

Lönsamhetsmål: Målsättningen för koncernen är att nå en rörelsemarginal
(EBITA-marginal) om >15%.

God utdelning

Enligt vår utdelningspolicy ska vi i normalfallet dela ut 30 procent av nettovinsten till aktieägarna. Läs mer om vår aktie och utdelning under Investerare.