Bolagsstyrning

För VBG Group AB handlar god bolagsstyrning om att säkerställa att bolaget sköts hållbart, ansvarsfullt och så effektivt som möjligt. Vi tillämpar sedan 1 januari 2009 svensk kod för bolagsstyrning (Koden).

Koden är ett led i självregleringen inom det svenska näringslivet och bygger på principen följ eller förklara. Det innebär att företag som tillämpar Koden kan avvika från enskilda regler men ska då avge förklaring där skälen till varje avvikelse redovisas.

Läs om hur vi styr och tillför värde till våra bolag under VBG Group som ägare.

Bolagsstyrningsrapporter

VBG Group AB är ett svenskt publikt aktiebolag. Ansvaret för ledning och kontroll av koncernen fördelas mellan aktieägare på bolagsstämman, styrelsen, dess valda utskott och verkställande direktören, enligt svensk aktiebolagslag, gällande regler för aktiemarknadsbolag och VBG Groups bolagsordning. Från och med den 1 januari 2009 tillämpar VBG Group Svensk kod för Bolagsstyrning.

Bolagsstyrningsrapport 2022

Bolagsordning

§ 1 Bolagets firma är VBG Group AB (publ).
 
§ 2 Styrelsen har sitt säte i Vänersborgs kommun, Västra Götalands län.
 
§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet är att – självt eller genom hel- och delägda bolag – bedriva industriell verksamhet, företrädesvis inom fordonskomponenter och lastvagnsutrustning, jämte annan därmed förenlig verksamhet.
 
§ 4 Aktiekapitalet skall utgöra lägst trettiofyramiljonertvåhundratrettiofemtusen /34 235 000/ kronor och högst etthundratrettiosexmiljonerniohundrafyrtiotusen /136 940 000/ kronor.
 
§ 5 Antal aktier skall vara lägst 13 694 000 och högst 54 776 000.
 
De skall utges i två serier, serie A och serie B. Aktier av serie A skall medföra tio röster, aktie av serie B en röst.
 
Aktier av serie A skall kunna utges till ett antal av högst 54 776 000 och aktie av serie B till ett antal av högst 54 776 000.
 
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av två slag, serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B, ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier som de förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av den subsidiära företrädesrätten kan ges ut, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier som de förut äger i bolaget och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast ett aktieslag, skall samtliga aktieägare, oavsett aktieslag, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som de förut äger.
 
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.
 
Vad som stadgats skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
 
Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.
 
§ 6 Förutom av personer som på grund av lag kan komma att utses i annan ordning skall styrelsen bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst fem suppleanter.    
 
§ 7 För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna utses ett registrerat revisionsbolag utan suppleant alternativt en till två revisorer med en till två revisorssuppleanter.
 
§ 8 Bolagets räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.
 
§ 9 Bolagsstämman:
  • Styrelsen får inför bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post och
  • bolagsstämma ska kunna hållas, utöver i Vänersborg, Stockholm samt Göteborg, även i Trollhättan.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Dagens Industri.

 
Kallelse till årsstämma samt till bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast tre veckor före stämman.
 
§ 10 Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämma skall göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, före kl 16.00. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.
 
§ 11 Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). 
 
§ 12 Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande valts.
 
 
§ 13 På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:
 
1 Val av ordförande vid stämman.
2 Upprättande och godkännande av röstlängd.
3 Godkännande av dagordning.
4 Val av en eller två justeringsmän.
5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7 Beslut
a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8 Bestämmande av antal styrelseledamöter och suppleanter.
9 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
10 Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt revisionsbolag alternativt revisorer och revisorssuppleanter.
11 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
 
§ 14 Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.
 
Bolagsordning beslutades vid bolagsstämma den 4 maj, 2022