Uppförandekod

Vad vi gör och hur vi gör det spelar roll. Vi vill alltid göra rätt.

VBG Groups uppförandekod handlar i korthet om att:

  • Vi ska följa lagarna i det land där verksamheten bedrivs
  • Vi ska vara ärliga i vår relation med våra affärspartners
  • Vi ska inte ge eller ta emot mutor
  • Vi ska inte diskriminera någon
  • Vi ska se till att alla medarbetare har en säker och hälsosam arbetsmiljö
  • Vi ska som företag agera politiskt neutralt
  • Vi ska sköta all bokföring och finansiell rapportering korrekt
  • Vi ska använda våra resurser så effektivt som möjligt samt designa och framställa våra produkter så att minsta möjliga energi och råmaterial används
  • Vi ska undvika metoder och material som kan vara en risk för miljö eller hälsa

Du kan läsa hela VBG Groups uppförandekod genom att klicka på rubrikerna nedan eller genom att ladda ner pdf:en. 

Omfattning och tillämpning

VBG Groups uppförandekod har upprättats för att tydliggöra vilka principer som ligger till grund för koncernens relationer med anställda, affärspartners och andra intressenter. Den omfattar alla styrelseledamöter samt alla anställda inom VBG Group.

VBG Group uppmuntrar leverantörer, återförsäljare, konsulter och andra affärspartners inom sin inflytandesfär att följa dessa principer. När potentiella och nuvarande leverantörer utvärderas ska principerna som beskrivs i detta dokument tillämpas.

Affärsprinciper

Juridisk efterlevnad

I alla länder där VBG Group bedriver verksamhet ska koncernen följa det aktuella landets lagar och förordningar. I situationer där lagen inte ger vägledning gäller VBG Groups egna standarder som baseras på koncernens kärnvärderingar och företagskultur. I händelse av konflikt mellan tvingande lagregler och principerna i den här uppförandekoden är det lagen som har företräde.

Relationer med affärspartners

VBG Groups relationer med sina affärspartners ska kännetecknas av ärlighet. VBG Group får inte erbjuda kunder, potentiella kunder, regeringar, myndigheter eller företrädare för sådana enheter några belöningar eller förmåner som strider mot tillämpliga lagar eller som inte är rimlig och allmänt accepterad affärspraxis. Anställda inom VBG Group får inte ta emot betalningar, gåvor eller andra former av ersättning från en tredje part som skulle kunna påverka eller förefalla påverka deras objektivitet i affärsbeslut.

Redovisning och rapportering

Alla finansiella transaktioner inom VBG Group måste redovisas enligt god bokföringspraxis, och bokföringen ska redovisa alla transaktioner på ett korrekt och icke vilseledande sätt. VBG Group ska tillhandahålla uppgifter som är tillgängliga, sanningsenliga, relevanta, begripliga och aktuella.

Intressekonflikter

Anställda och ledamöter i VBG Groups styrelse ska bedriva sina privata och andra externa aktiviteter och ekonomiska intressen på ett sätt som inte står i konflikt med eller förefaller strida mot koncernens intressen. Om en sådan intressekonflikt uppstår ska den person som omfattas av konflikten omedelbart rapportera detta till sin närmaste arbetsledare.

Politiskt engagemang

VBG Group är neutralt när det gäller politiska partier och kandidater. Varken namn eller tillgångar som tillhör VBG Groups bolag får användas för att främja politiska partiers eller kandidaters intressen.

Kommunikation med intressenter

VBG Group uppmuntrar till kontinuerlig dialog med sina intressenter.

Miljömässiga principer

Resurseffektivitet

Produkter och processer ska utformas så att energi och råmaterial används effektivt, och på ett sätt som minimerar uppkomsten av avfall och restprodukter under produkternas livscykel.

Försiktighetsprincipen

VBG Group stödjer försiktighetsprincipen genom att undvika material och metoder som utgör miljö- och hälsorisker när lämpliga alternativ finns.

Miljöprestanda

VBG Group granskar, följer upp och rapporterar rutinmässigt sin miljöprestanda, och lägger särskild vikt vid att utvärdera potentiella risker för nuvarande och framtida produkter och verksamheter i certifierade företag. Ambitionen är att även regelbundet granska i icke-certifierade företag.

Mänskliga rättigheter och arbetsplatspraxis

Mänskliga rättigheter

VBG Group stödjer och respekterar internationellt proklamerade mänskliga rättigheter inom sin inflytandesfär och säkerställer att koncernen inte medverkar till kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

Icke-diskriminering

VBG Group anställer och behandlar sina anställda på ett sätt som inte är diskriminerande avseende kön, ras, religion, ålder, funktionshinder, sexuell läggning, nationalitet, politisk åsikt, föreningstillhörighet, socialt eller etniskt ursprung. Mångfald på arbetsplatsen uppmuntras på alla nivåer.

Arbete

Inga former av slav-, tvångs- eller barnarbete tolereras inom VBG Group. Lägsta anställningsålder är efter avslutad grundskola. VBG Group uppmuntrar alla former av praktikveckor, lärlingsutbildningar och studentpraktik i samband med utbildning.

Föreningsfrihet och rätten till kollektivförhandlingar och kollektivavtal ska respekteras inom alla VBG Groups verksamheter.

Arbetsmiljö

Alla anställda inom VBG Group ska ha en säker och hälsosam arbetsmiljö.

Chefers och anställdas ansvar

Chefer inom VBG Group har ansvar för att kommunicera och leva upp till innehållet i detta dokument inom sina respektive organisationer, och att uppmuntra anställda att rapportera beteenden som kan vara oförenliga med dessa principer. Explicit eller implicit godkännande av tvivelaktiga handlingar tolereras inte. Överträdelser av denna uppförandekod kan rapporteras anonymt och konfidentiellt till vår visselblåsartjänst på https://report.whistleb.com/en/vbg-group. Personer som rapporterar överträdelser i god tro kommer inte att bli föremål för repressalier. Uppförandekoden ska implementeras omgående och konsekvent. Underlåtenhet att följa kodens bestämmelser kan leda till disciplinära åtgärder. Denna uppförandekod har antagits av styrelsen för VBG Group AB och kan endast ändras eller upphävas av styrelsen. Eventuella ändringar eller undantag kommer att meddelas.