Strategi

Koncernens grundläggande strategival, som gäller för samtliga tre divisioner, baseras på nischtänkande och riskspridning.

Sedan långt tillbaka är vår strategi att identifiera internationellt växande nischer där våra divisioner kan särskilja sig med efterfrågade varumärken och produkter. Vår ambition är att varje division ska vara, eller på sikt kunna etablera sig som nummer ett eller två inom sina respektive nischer, med god långsiktig tillväxt och lönsamhet som resultat.

Koncernövergripande strategier

STRATEGI EFFEKT PÅ TILLVÄXT EFFEKT PÅ LÖNSAMHET
Starka varumärken och ledande marknadsposition i valda nischer Lättare att få till stånd affärer. Merförsäljning genom redan starka varumärken.
Lättare att förvärva.
Bättre förhandlingsposition i värdekedjan.
Högt kundvärde i produkterna Högre försäljningsvärde. Står emot prispress väl. Skapar möjlighet till långsiktig stabil omsättning.
Diversifierad kundbas Inte beroende av endast ett fåtal intäktskällor. Stark förhandlingsposition.

Exempel på genomförda aktiviteter under året och fokusområden framåt finns i vår årsredovisning.

För mer information kring strategi kopplat till förvärv av bolag, se vår förvärvsstrategi.