Strategisk styrning

VBG Group AB arbetar med övergripande koncernfrågor som strategisk utveckling, finansiering, förvärv och policyfrågor. Vi arbetar också nära koncernens operativa verksamhet med strategisk styrning av divisionerna, vilket omfattar allt från affärsutveckling och kvalitetsstyrning till strategiskt arbete inom IT och HR, samt finansiell kontroll och kommunikation. Varje division ansvarar för egna mål och strategier, som godkänns och följs upp av både styrelsen och moderbolaget.

Enligt stiftelsernas stadgar ska VBG Group ABs vd vara styrelseledamot i samtliga ägarstiftelser och moderbolagets ordförande ska ha en styrelsepost i stiftelsen med störst röstägande. Det innebär att det finns starka kopplingar mellan VBG Groups ledning, styrelse och huvudägare, och framförallt en stor industriell kompetens hos huvudägarna.

Moderbolaget arbetar systematiskt med att kartlägga utvecklingsområden och identifiera goda exempel som kan användas på bred front inom koncernen. Ett exempel är digitalisering där Truck & Trailer Equipment framgångsrikt marknadsför varumärket Onspot digitalt. Det nya arbetssättet har börjat överföras till andra varumärken inom koncernen. Ett annat exempel är Mobile Thermal Solutions erfarenhet inom mekatronik, elektrifiering och uppkopplade produkter, där en kunskapsöverföring till andra divisioner kan bli av stor betydelse.

VBG Group AB ansvarar för den strategiska styrningen av koncernen som helhet. Det handlar bland annat om att godkänna och följa upp divisionernas mål och strategier. Ansvaret omfattar även att identifiera och genomföra strategiska förvärv samt att bidra med stöd i form av industriell kompetens, allokering av kapital, strategiskt HR-arbete för att säkerställa att verksamheternas långsiktiga kompetensbehov säkras, samt strategiskt IT-arbete och driften av alla gemensamma IT-system.

Läs mer om koncernens styrning under Bolagstyrning.